Dostupnost usluga

Kome pružamo usluge?

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split pruža usluge djeci i mladeži, te odraslim osobama sa:oštećenjem sluha, oštećenjem u govoru i glasu i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju, te motoričkim ili funkcionalnim oštećenjima pojedinih organa i organskih sustava i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju.

Koje usluge pružamo?

Predškolski odgoj

 • redovni individualizirani program
 • prilagođeni program predškolskog odgoja

Odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi

 • redovni individualizirani program
 • redovni prilagođeni program
 • program za djecu sa većim teškoćama u razvoju
 • program za djecu s umjerenim ili težim teškoćama u razvoju

Odgoj i obrazovanje u srednjoj školi za zanimanja

 • keramičar
 • krojačica
 • kuhar
 • pomoćni kuhar
 • slastičar
 • pomoćni slastičar
 • grafičar pripreme
 • knjigoveža
 • pomoćni knjigoveža
 • pomoćni grafičar za unos teksta

Radne aktivnosti

Psihosocijalna rehabilitacija

 • audiorehabilitacija
 • usvajanje znakovnog jezika
 • logoterapija
 • psihološka podrška
 • odgoj i edukacijska rehabilitacija

Fizikalna terapija

Radna terapija

Pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova (integracija)

Smještaj u Domu centra za korisnike školskih programa sa mjestom boravka u drugim gradovima

Njega

Pratnja i nošenje

Patronaža kao stručna pomoć u obitelji

Usluge se pružaju u obliku:

 • privremeni (tjedni) smještaj
 • poludnevni i cjelodnevni boravak
 • psihosocijalna podrška
 • rana intervencija
 • integracija
 • savjetovanje i pomaganje

Kako se usluge ostvaruju?

Prijem i otpust korisnika u Centar vrši se u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.O prijemu i otpustu korisnika odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika na osnovu rješenja nadležnih Centara za socijalnu skrb.