Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Centar za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» Split, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 ).

Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuju se načela na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama, način ostvarivanja i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja sukladno važećem Zakonu.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Centru za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» Split.

Usmeni zahtjev zaprima službenik za informacije i sastavlja zapisnik ili službenu zabilješku ako je zahtjev podnesen telefonom ili drugim telekomunikacijskim uređajem.
Pismeni zahtjev podnosi se na ispunjenom Obrascu zahtjeva za pristup informacijama koji se šalje na:
adresu Centra za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» Radnička 2, 21000 Split ili elektroničkom poštom: slava.raskaj@st.t-com.hr.

Službenik za informacije je Jelena Ćapin, nastavnik Centra (odsutna), zamjenika možete dobiti na telefon 021 541 660; telefaks:021 541 661.

Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji naplaćivat će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade utvrđene u čl. 19. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN br. 25/13, 85/15).

Informacije o pravu na pristup informacijama možete pronaći na stranici:
www.pristupinfo.hr

IZVJEŠĆA:

DOKUMENTI:

Registri i baze podataka nalaze se u tajništvu Centra i ne objavljuju se zbog zaštite tajnosti podataka.